joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  10. 09.2012

  

 

 

 ZAPISNIK 25. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

 

Seja se je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

Prisotni: Jože K., Janja S., Marko S., Stanko N., Janca K., Blaž J., Rudi J., Mira K., Marija G., Anita K., Mija B., Ida R., Andreja L., Andreja O., Martina L.

Opravičeno odsotni: Željko O., Marko Z., Zinka T., Ana R., Marjana V., Bogomir Ž., Robi B., Ana Marija B., Drago S.,

Sejo je vodil g. Stanko N.  

 

Dnevni red:

1.  Molitev (Mija B.)
2.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS (Janja S.)

3.  Študijski del (Bogomir Ž.)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5.  Razno - pobude in vprašanja

6.  Sklepna molitev (Mija B.)

 

Ad 1. Molitev

Molitev je pripravila ga. Mija B.

 

Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je prebrala ga. Janja S. Zastavljene naloge so bile realizirane. Ga. Anita K. je še dodala, da se je pogovorila z g. Benom K. Meni, da funkcija mentorja ministrantov ni zanj. Zato bomo izbrali novega kandidata.  Drugih pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad 3. Študijski del

To točko smo preložili na naslednjo sejo.

 

Ad 4. Rubrika »od seje do seje«

G. župnik Jože je predstavil dogodke do naslednje seje, ki jo bomo imeli v mesecu oktobru. Pomembni dogodki ob zaključku Slomškovega leta.

- 16. 9. 2012 Gora Oljka – sv. maša - križeva nedelja;

- 19. 9. 2012 udeležba na Slomškovi akademiji v Mariboru;

- 19. 9. 2012 se bo pri sv. maši prebral prispevek o Slomšku in molitev;

- 16. 9. 2012 začetek veroučnega leta;

- 6. 10. 2012 romanje po cerkvah sv. Marjete;

- 7. 10. 2012 maša za mir in blagor v občini Polzela.  Vabila k sodelovanju društev v občini Polzela bo sestavil g. župnik, člane posameznih društev pa bo obvestil g. Stanko N.

- 14. 10. 2012 srečanje bolnih in ostarelih MePZ. O srečanje bolnih in ostarelih smo se dogovorili, da bomo za vodstvo bogoslužja povabimo g. Janeza Bračuna.

 

V mesecu oktobru bomo začeli tudi leto vere. V naši škofiji bomo leto vere pričeli kar dvakrat; prvič na župnijski in drugič na škofijski ravni. Ker je g. škof  Stanislav Lipovšek  v oktobru kot delegat SŠK na sinodi v Rimu, bo naša škofija pod vodstvom generalnega vikarja, opata in stolnega župnika Marjana Jezernika, vstopila v leto vere na župnijski ravni na god sv. Maksimilijana, sozavetnika škofije, v petek, 12. oktobra 2012 in zatem še v slovesnejši obliki na praznik Kristusa Kralja, v nedeljo, 25. novembra 2012 ob l5. uri v stolnici, ko bomo obhajali tudi sklep Slomškovega leta in obletnico posvetitve stolnice.

 

Začetek leta vere bom počastili tudi v naši župniji. V ta namen se bodo sestali nekateri člani ŽPS (Marko S., Marija G., Andreja O.) pri ga. Andreji O. doma, v ponedeljek, 1. 10. 2012, ob 19. uri, kjer se bodo dogovorili o poteku in organizaciji praznovanja leta vere.

 

Odprto semenišče v naši škofiji je namenjeno fantom od 15. do 25. leta, ki so povezani z domačo župnijo in želijo sodelovati v različnih cerkvenih službah in poklicih, ki v moči skupnega in službenega duhovništva omogočajo mnogovrstno dejavnost za blagor Božjega kraljestva. Redno delo OS se uresničuje na srečanjih, ki so vsak 3. petek v mesecu od 16. do 20.30 ure v Škofijskem domu v Celju, Slomškov trg 8. Povabilo mladih, objava v »Oznanilih«, skupaj s duhovno bogato pridigo na to temo.

 

Ad 5. Razno - pobude in vprašanja

a)    Po krajši razpravi o primernih kandidatih za mentorje ministrantov, smo prišli do zaključka, da bi k sodelovanju povabili g. Vida P. Z njim se bo dogovoril g. Marko S., ki nam bo o rezultatu dogovora poročal na naslednji seji ŽPS.

b)   Ga. Mija B. nam je prenesla slike, pozdrave in zahvale od naših otrok, s katerimi smo sklenili botrstva na daljavo. Oglasili so se nam z veliko hvaležnostjo tako otroci, kot tudi njihove sestre – učiteljice. Obveznost donatorstva smo že izpolnili do februarja 2012.

c)    Člani ŽPS smo se zato odločili, da sedaj zbiramo denar za naš Karitas, le-ta pa skupaj v sodelovanju z Rdečim križem razdelita denar med najbolj potrebne, ki so pred kratkim izgubili službo.

d)   G. Blaž je povprašal za nove možnosti predstavitve bogatih misli iz življenja in dela Slomška  na panojih v cerkvi. Nato smo se odločil, da bi te Slomškove misli pripravili na plakatu do 23. 9. 2012 (pano pripravi g. Stanko, misli g. Blaž).

e)    Ga. Anita je zaprosila za zamenjavo dežurstva na Gori Oljki, saj bo kmalu postala mamica. Prostovoljno se je javil g. Stanko N.

 

Ad 6. Sklepna molitev

Zaključno molitev je pripravil ga. Mija B.

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

 

Po zaključenem uradnem delu sestanka sta nam zanimiv prispevek iz svoje mladosti pripravila g. Rudi J. in ga. Andreja L. V juniju pa se je na ta način predstavila ga. Ana Marija B. S predstavitvijo slik iz mladosti, prispevkov za študijski del in molitev za sejo vsak član obogati našo skupino, ob tem se člani bolje spoznamo in povežemo tudi na bolj neformalni ravni.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar