joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  06. 05. 2013

  

 

 

 ZAPISNIK 33. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

 

Seja se je pričela ob 20.00 uri v prostorih župnišča na Polzeli. Prisotni: Jože K., Janja S., Marko S., Stanko N., Blaž J., Marija G., Mija B., Martina L., Rudi J., Janca K., Drago S.,  Andreja L. Opravičeno odsotni: Zinka T., Ana R., Robi B.,  Ana Marija B., Marjana V., Mira K., Andreja O., Ida R. Anita K., Bogomir Ž.

 

Sejo je vodil g. Stanko N.  

 

Dnevni red:

1.  Molitev (Mija B.)
2.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS (Janja S.)

3.  Študijski del (Jože K..)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5.  Razno - pobude in vprašanja

6.  Sklepna molitev (Mija B.)

 

Ad 1. Molitev

Molitev je pripravila  ga. Mija B. z naslovom Pričevanje matere, ki jo je napisal papež Janez Pavel II.

 

Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je prebrala ga. Janja S. Zastavljene naloge so bile v večini realizirane. Praznovanje abrahamovcev  smo preložili na september. Drugih pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad 3. Študijski del

Študijski del je pripravil g. Jože K., prezentacija je bila zanimiva. Govorila je o pastoralnem načrtovanju. Pogled je bil usmerjen nazaj v preteklo obdobje načrtovanja, delež realizacije in pogled v novo obdobje  načrtovanja. Govorili smo o deležu realizacije začrtanih nalog, kdo je bil za kaj zadolžen in podobno. Podatki so bili prikazani za župnije celjske škofije. Največji uspeh je bil dosežen na področju dobrodelnosti, težave pa so se pojavljale pri organizaciji in zadolžitvah konkretnih nalog. Potem smo še pogledali posamezne izzive:

-  Prvi izziv: K izvirom (k Božji besedi, osebni molitvi in občestveni evharistiji).

-  Drugi izziv: Poklicanost in poslanstvo (bomo prenovili vzgojo za temeljno  osebno poklicanost vsakega, ki je krščen in birman).

-  Tretji izziv: Živa občestva: (namesto poudarjanja množičnosti, bomo odkrivali in poudarjali živa občestva – sodelovanje in celostna rast posameznika).

-  Četrti izziv: Sočutje in pravičnost (krepitev duha služenje in sočutja, poživljanje delitve dobrin med ljudmi – materialnih, družbenih, duhovnih).

-  Peti izziv: Odpuščanje in sprava – odločno stopiti na pot odpuščanja.

 

Po obravnavi teoretičnega dela se je razvila zanimiva diskusija in izražene so bile različne dileme in mnenja. Naj jih naštejem nekaj:

- dilema o pomenu in smislu množičnega administriranja;

- zakaj je potrebno pisanje vseh teh načrtov in pravil;

- potrebno in smiselno je načrtovanje, tako so delali tudi dobro poznani misijonarji – Mati Tereza in Pedro Opeka ... Tudi redovi imajo napisana pravila (npr. frančiškani, salezijanci ...)

- potrebno je pričeti pri sebi, skozi izobraževanje, preizkušnje in vztrajnost v dobrem, plavati proti toku ...

- PIP nam je lahko v pomoč, pri odkrivanju poti do pravega cilja;

- podpirati in širiti pozitivna dejanja, kot so to delali prvi kristjani;

- tudi Mati Tereza je delo dobro organizirala, mnogo molila, pripravila pravila za skupnost sester, ki njeno delo nadaljujejo;

- ko se srečamo z Jezusom, ga začnemo prav iskati ...

- novi papež Frančišek nas še posebej nagovarja s svojo preprostostjo. Za stvari, ki smo jih že velikokrat slišali, a so povedane na drugačen način in zdi se nam, da jih slišimo prvič.

 

Zaključili smo s projekcijo "Čas je", ki nas spodbuja k razmisleku.

 

Ad 4. Rubrika »od seje do seje«

G. župnik je pripravil zgibanko pomembnih dogodkov v naši župniji do naslednje seje. Ustavili smo se ob nekaterih pomembnih dogodkih:

- srečanje birmancev 2012 ob 1. obletnici - pripravi ga. Andreja L:

- zaključek veroučnega leta (9.r.) - pripravi ga. Andreja L. s katehistinjami;

- sprejem novih ministrantov v ministrantsko službo, povabilo v ministrantsko službo pripravi in povabi g. župnik Jože - prijave zbira g. Drago S.;

- srečanje krščencev od maja 2012 do maja 2013, bo v nedeljo, 12.5.2013.

 

Ad 5. Razno - pobude in vprašanja

- g. Jože K. nas je seznanil s pogovori z g. škofom Stanislavom Lipovškom glede premestitev duhovnikov. Problematika je povezana s spremembami v župniji Andraž nad Polzelo. V primeru premestitve andraškega župnika bi bile potrebne dodatne aktivnosti našega župnika Jožeta tudi v Andražu nad Polzelo. Člani ŽPS smo bili mnenja, da se more v zvezi s to problematiko odločiti g. župnik sam. Člani ŽPS pa bomo njegovo odločitev podprli.

- povabljeni smo bili na romanje celjske škofije v Velehrad - 4. do 6. julij 2013,

- člani ŽPS so pohvalili ključarja na Gori Oljki;

- naslov e-pošte Karitas Polzela je: karitas.polzela@gmail.com;

- povabilo g. Marka S., vsem članom ŽPS, k razmisleku o pripravah in izvedbi župnijskih dni, ki jih bomo imeli v mesecu juliju 2013;

- g. Stanko N. je predlagal romanje župnijskih sodelavcev k sv. Lovrencu na Pohorju …

 

Ad 6. Sklepna molitev

Ga. Mija B. je zaključila s spodbudno molitvijo, Po tebi nam govori Bog, ki jo je prav tako napisal papež Janez Pavel II.

 

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar