ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A  

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

______________________________

 

Datum:   09. 01. 2006

 

 

 

IZVLEČEK IZ ZAPISNIKA 1. seje ŽPS Polzela v letu 2006

 

 

 

Seja se  je pričela ob 19.00 uri  v prostorih pod cerkvijo. Prisotni člani:  Stanko N., Marija G., Blaž J., Vera J., Janca K., Andreja L., Ida R.,  Marko S., Drago S., Rudi J., Janez C., Zinka T., Primož Z., Jože Č., Tanja D., Marjana V., Jernej V., Mija B., Alenka O.  Opravičeno odsotni člani: Janez B., Rok B., Maks V., Jože K., Janja S.

Sejo je vodil g. Stanko N.

 

Dnevni red:

 

1.   Molitev

2.   Zapisnik prejšnje seje

3.   Sprejem katehistinj in katehetov s katehetskega simpozija v Celju (25.1.2006)  

4.   Celodnevno češčenje sv. Rešnjega Telesa (12. in 13.2.2006)

5.   Razno – pobude in vprašanja

 

 

Ad 1  S pozdravom, pregledom dnevnega reda in molitvijo  je pričel g. Stanko N.

 

Ad 2  Janca je prebrala zapisnik zadnje seje, pregledali  smo realizacijo sklepov, g. Stanko pa nam je razdelil napisan program za »Otroški malteški dnevi Polzela 2006« , s prošnjo, naj ga doma preberemo in podamo še morebitne pobude oz. spremembe nanj na naslednjih sejah. 

 

Ad 3  Sprejem katehetov, ki bodo v okviru katehetskega simpozija v Celju obiskali Goro Oljko in našo župnijo. Obisk je načrtovan za sredo, 25.1.2006 v popoldanskem času. (Litanije ? Pogostitev ? Število udeležencev ? Posvetuje se z g. župnikom.)

 

Ad 4 Češčenje sv. Rešnjega Telesa bo tudi v letošnjem letu 12. in 13. februarja 2006 po že ustaljenem redu oz. bo razpored naredil g. župnik.  

 

Ad 5  I. g. Stanko je dal pobudo, da se naj za vse prireditve, predvsem koncerte, ki se odvijajo v cerkvi zbirajo prostovoljni prispevki za cerkvene potrebe.

 

         SKLEP:      1. Na vseh prireditvah v okviru cerkve se zbirajo prostovoljni prispevki za cerkvene potrebe.

                    

        II.  Izrečeno je bilo vprašanje, kdaj bo soočenje birmancev in 'molilcev-botrov' oz. kako in kdaj bi naj to potekalo. Po vsesplošni debati je sklenjeno:

 

         SKLEP:      2. Srečanje bo 18.3.2006  - sobota pri večerni sv. maši. Dve nedelji prej (5.3.2006 in 12.3.2006) se pri maši to oznani, pripravi pa se tudi plakat z vsebino do 4.3.2006.  Zadolžitev za  izdelavo treh plakatov (tekst in risbo) sprejme ga. Marija. Uvod z razlago bi imel g. župnik, program med mašo pa  bodo pripravili birmanci pod vodstvom ga. Andreje in ga. Mije iz obstoječih misli in izrekov.  Glasbeni del pa prevzame g. Marko.

             

Sejo smo zaključili z molitvijo ob 20.10 uri. ( +  1 ura) 

 

Zapisala: Janca Korber