ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A  

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­______________________________

 

Datum: 10.04.2006

 

 

 

IZVLEČEK IZ ZAPISNIKA 3. seje ŽPS Polzela 

 

 

Seja se  je pričela ob 19.00 uri  v prostorih pod cerkvijo.   Prisotni člani: Jože K.,  Stanko N.,   Marija G.,  Blaž J., Vera J.,  Janca K.,  Andreja L., Alenka O.,  Janja S., Marko S.,  Drago S., Zinka T., Maks V., Marjana V., Rudi J.. Tanja D., Primož  Z.   Opravičeno odsotni člani: Janez B., Jože Č.,  Mija B., Rok B., Janez C., Ida R., Jernej V.

 

Dnevni red:

 

1.       Molitev

2.       Pregled zapisnika 2. seje ŽPS

3.       Velika noč 2006

4.       Srečanje ovdovelih župljank in župljanov

5.       Birma 2006

6.       Dekanijski pastoralni dan

7.       Razno – pobude in vprašanja

 

 

Ad 1  Uvod v molitev je pričel g. Stanko Novak, nadaljeval  pa  je g. župnik Jože z branjem vzklikov Božjemu usmiljenju.

 

Ad 2 G. Stanko N. je prebral zapisnik zadnje seje. Ugotovljeno  je bilo, da so bili sklepi v celoti realizirani, pripomb ni bilo.

 

Ad 3 Pred nami je veliki teden in praznovanje velike noči, člani ŽPS so se strinjali, da ostane že ustaljen program, ob praznovanju velike noči. Postavilo se je vprašanje, glede nošenje križa pri procesiji, zanj pa se je javil g. Maks V. Za razporeditev ministrantov bo poskrbel g. Primož Z.

 

Ad 4  Podobno srečanje smo imeli že v lanskem letu. Po krajšem razgovoru z člani ŽPS je bilo ugotovljeno, da bi imeli v letošnjem letu to praznovanje v enaki obliki. Predlagano je bilo, da ga. Andreja L. pripravi nekaj misli za obogatitev  sv. maše. Pripravi se tudi manjša pogostitev pred cerkvijo.

 

SKLEP: * Ga. Janca K. poskrbi za  pogostitev. * Ga. Andreja pripravi nekaj lepih misli za obogatitev sv. maše ob srečanju ovdovelih župljank in župljanov. * Ga. Zinka T. sodeluje pri branju le-teh misli. * G. Stanko N. bo poskrbel za drobno pozornost (podobice…)

    

Ad 5  Birma bo na Polzeli v soboto, 6.5.2006 ob 15. uri. Za srečanje s škofom Antonom Stresom, se je potrebno še dogovoriti. Zato bo majska seja ŽPS sklicana telefonsko. V zvezi z zadolžitvami za samo birmo, pa je bil sprejet

 

SKLEP: * Postavitev mlaja in transparent nad glavnim vhodom poskrbi g. Stanko N. * Krašenje cerkve naj izvede Cvetličarna Podbregar, za organizacijo poskrbi g. Rudi J. * Pozdrav za škofa Antona Stresa pripravi in nagovor opravi ga. Tanja D. * Za darilo g. škofu poskrbijo Alenka O., Janca K., … * Večerja za povabljene bo v župnišču, za kar bo poskrbela ga. Zinka T. * Za telefonski sklic majske seje ŽPS poskrbi Janja S.

 

Ad 6  Dekanijski pastoralni dan bo letos na Polzeli, 13.5.2006. Pričetek bo od 8.30 do 8.50 z oddajanjem peciva v OŠ Polzela, od 9. do 10. ure bo sv. maša. Pred začetkom dela po skupinah bomo imeli od predvidoma 10.00 do 10.30 na razpolago v prostorih OŠ Polzela  kavo in  pecivo. Delo po skupinah bo trajalo od 10.30 do 12.30 ure, nato bo zaključek. Delo bo potekalo v sedmih skupinah, vsaka skupina bo imela svojo temo, o kateri se bo pogovarjala. Vsak posameznik pa se pridruži h katerikoli skupini. Za samo organizacijo smo imenovali pripravljalni odbor, ki bo poskrbel za podrobno izvedbo.

 

SKLEP:  * Pripravljalni odbor za pripravo in izvedbo dekanijskega pastoralnega dne, ki bo 13.5.2006 sestavljajo: Stanko N., Marko S., Janca K., Andreja L., Drago S.

 

Ad 7  G. župnik je omenil, da je zborovodkinja Tina N. prosila za pomoč pri izvedbi srečanja otroških pevskih zborov, ki bo na Polzeli v nedeljo, 4.6.2006 ob 17. uri.  Javil se je Marko S., da se bo dogovoril z njo, glede izvedbe. 

 

G. Marko S. je tudi vzpostavil vprašanje glede župnijskih pastoralnih dni na Polzeli. Po daljši razpravi je bil sprejet

 

SKLEP: G. Marko S. skliče sestanek pripravljalnega odbora (isti člani kot lani).

 

 

Seja je bila zaključena z molitvijo ob 21.45 uri.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar