ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A  

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­______________________________

 

Datum: 12.06.2006

 

 

 

IZVLEČEK IZ ZAPISNIKA 5. seje ŽPS Polzela 

 

 

Seja se  je pričela ob 20.00 uri v prostorih pod cerkvijo. Sejo je vodil g. Stanko N.  Prisotni člani:  Jože K.,  Stanko N.,   Marija G.,  Blaž J. , Vera J.,  Janca K.,  Andreja L., Alenka O.,  Janja S., Marko S.,  Drago S. , Zinka T., Maks V.,  Rudi J., Primož  Z., Jernej V., Jože Č.  Opravičeno odsotni člani:  Janez B., Mija B., Rok B., Janez C., Ida R., Tanja D., Marjana V.

 

Dnevni red:

 

1. Molitev
2. Pregled zapisnikov zadnjih dveh sej ŽPS
3. Procesija SRT (15. 6.)
4. Otroški malteški dnevi na Polzeli (»oratorij«  25.6 - 30.6.)
5. 1. obletnica  krsta (18.6.)
6. Župnikova srebrna maša
7. Praznik župnije (župnijski dnevi ..)

8. Poletno romanje župnijskih sodelavcev
9. Razno

Ad. 1  Uvod v molitev je pričel g. Stanko Novak, nadaljeval pa  je g. župnik Jože z branjem molitve v čast Mariji.

 

Ad. 2  G. Stanko N. je prebral zapisnika zadnjih dveh sej, na kateri ni bilo posebnih pripomb, razen pri zapisniku 3. seje, ker se doda pri sklepu 6. točke še g. župnik Jože K.

 

Ad. 3  Telovska procesija z daritvijo sv. maše bo tudi letos na sam praznik SRT v četrtek, 15.6.2006. Potekala bo po ustaljeni poti od Pekove kapela v Založah do evharističnega križa. Tudi zadolžitve ostanejo enake, kot so bile v preteklih letih.

 

Ad. 4  G. Stanko N. je na  kratko predstavil potek priprav na otroške malteške dneve na Polzeli. Sestanek animatorjev bo predvidoma v petek, 16.6.2006, ob 15.00 uri. Pohvalno je število animatorjev (20) in tudi prijave za oratorij prihajajo kar v lepem številu.

 

Ad. 5  Člani ŽPS so imeli različne pomisleka glede možnosti časovne izvedbe tega praznovanja. Otroci so še majhni, nemirni in bi težko zdržali v zbranosti celo sv. mašo. Čas priprav na ta praznik je prekratek, v nedeljo še ni bilo oznanila, vabila še niso napisana … Po daljši razpravi med člani ŽPS glede praznovanja 1. obletnice krsta, je bil sprejet

 

SKLEP:  Praznovanje 1. obletnice krsta se prestavi na 10. september, hkrati  se preimenuje v slovesen sprejem prvošolcev v veroučno šolo.

Pripravljalni odbor: Jože K., Janca K., Andreja L.,  Alenka O. Sestanek pripravljalnega odbora skliče Janca K., med 20. in 25. avgustom.

 

Ad. 6  Srebrna maša bo vrhunec praznovanj župnijskih dni na Polzeli.

 

Ad. 7  Priprave na ta dogodek so že v polnem teku. G. Marko S. je na kratko predstavil potek priprav, vendar še ni vse dorečeno. Pripravljalni odbor bo imel še sestanek v četrtek po maši. V nedeljo, 23.7.2006, naj bi bili  vključeni tudi krsti (ob 11.30) in sodelovanje udeležencev oratorija. Podrobnosti samega praznovanja in poteka dogodkov  bodo dorečene na sestanku pripravljalnega odbora. Zadolžitve naj bi ostale enako razporejene kot lani. Le za pripravo kapel pri procesij je g. Maks V. predlagal Breg, namesto Založ, z obrazložitvijo, da v lanskem letu Breg ni posebej sodeloval. Ostali udeleženci so zadolžitve sprejeli . Tako poskrbijo za postavitev kapel: Ločica - Mija B. in Rudi J.; Polzela - Zinka T. in Čas J.; Orova vas in Podvin - Marija G. in Janca K.; Breg - … K sodelovanju pa so povabljeni vsi župljani, da bi s skupnimi močmi lepo pripravili praznovanje in skupaj tudi praznovali.           

 

Ad. 8 Romanje župnijskih sodelavcev naj bi potekalo podobno kot lani, organizacijsko pa bi bilo dobro določene stvari spremeniti. Zato je g. župnik Jože predlagal, da naj bi vsak predstavnik določene skupine, povabil svoje sodelujoče na to romanje. Število udeležencev naj se ugotovi do 15.8.2006. Imenovan je bil tudi pripravljalni odbor za izvedbo romanja župnijskih sodelavcev. 

 

SKLEP:  Predstavniki posameznih skupin (Blaž J. za Karitas, Stanko N. za gospodarski svet, Zinka T. za molitveno skupino, Rok B. za pritrkovalce, Andreja L. za katehistinje, Marko S. za organiste, pevce, glasbene skupine in bralce, Primož Z. za ministrante ...) povabijo svoje sodelavce na župnijsko romanje in število udeležencev sporočijo g. župniku Jožetu K. do 15.8.2006.

Pripravljalni odbor.: Jože K., Blaž J., Marko S., Stanko N.

 

Ad. 9  Pod to točko ni bilo nobenih prispevkov.

 

Seja je bila zaključena z molitvijo ob 22.15 uri.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar