ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A  

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

______________________________

 

Datum:  08.01.2007

 

 

ZAPISNIK 10. seje ŽPS Polzela 

 

 

Seja se  je pričela ob 19.00 uri  v prostorih pod cerkvijo.

 

Prisotni:  Jože Kovačec, Stanko Novak, Marija Glasenčnik, Blaž Jelen, Vera Jeršič, Janca Korber,  Ida Rančigaj,   Drago Stropnik, Rudi Jazbec,  Zinka Terglav, Primož Zagoričnik,   Jernej Vošnjak, Maks Vasle, Marko Slokar, Tanja Drofenik, Jože Čas, Alenka Okorn, Marjana Vasle. Opravičeno odsotni: Janez Bračun, Andreja Lesjak, Janez Cukjati, Rok Bastl,  Janja Sevčnikar,  Mija Bastl.

 

 Sejo je vodil g. Stanko Novak.

 

Dnevni red:

 

1.   Molitev

2.   S Svetim pismom v leto 2007

3.   Pregled zapisnika  prejšnje seje ŽPS

4.   Pregled dogajanj v letu 2006  

5.   Celodnevno češčenje sv.Rešnjega  Telesa ( 12. in 13. febr.2007)

6.   Razno – pobude in vprašanja

 

 

Ad 1  Sejo smo pričeli z molitvijo iz podobice » MOLITEV ZA BLAGOSLOV V DRUŽINI«

 

Ad 2  Z drugo točko je pričel g. Jože. Vemo, da je Sveto pismo temeljni dokument naše duhovne in splošne kulture. Z razglasitvijo »Sveto pismo v letu 2007« bomo preverjali svoj odnos do Svetega pisma, spraševali se bomo o njegovem mestu v vsakdanjem življenju, v družinah, o odnosu do naše kulturne dediščine, s prebiranjem Svetega pisma pa ne le prispevali k boljšemu poznavanju Boga, temveč tudi k spoznanju, da nam Sv. pismo odpira srce za njegovo ljubezen, milost, ozdravljenje in usmiljenje. Med mnogimi blagodejnimi učinki vsakodnevnega prebiranja Svetega pisma in molitve ob njem, še posebej izstopata dva.

Prvi je, da Sveti Duh Svetemu pismu vdihne življenje, kadar ga beremo z vero (primer neozdravljive osebe, ki  se je ob prebiranju svetopisemskih odlomkov umiril, začutil posebno pomoč in tolažbo Svetega Duha in ga navdalo z velikim upanjem in spremenjenim načinom mišljenja).

Drugi blagodejni učinek branja Svetega pisma pa je, da nas po njem Sveti Duh vodi k Jezusu. Jezus hoče, da bi ga spoznali v vsej njegovi slavi in veličastju. Zato se nam želi razodeti v Svetem pismu, evharistiji, osebni molitvi in na mnogo drugih načinov, da bi to, kar razumsko vemo o njem, zaživelo v naših srcih, kot je storil z učencema na poti v Emavs in z učenci v gornji dvorani.

 

Ad 3  G.Stanko Novak je prebral zapisnik prejšnje seje.

         G.Blaž prosi za sodelovanje člane ŽPS pri pripravi navodil obdarovanja otrok ob »miklavževanju«.

Ad 4  -

Ad 5  Celodnevno češčenje sv. Rešnjega Telesa bo 12.2. in 13.2.2007.

         Razpored molitvenih ur po vaseh  bo objavljen. G. župnik bo povabil duhovnike drugih župnij. G. Stanko pa bo organiziral petje litanij (kvintet Lastovka).

 

Ad 6  Razno – pobude in vprašanja

·         Člani ŽPS so  zelo pohvalili obisk kolednikov po župniji;  bilo je zelo prisrčno (Blaž); sistem je dober (predhodna najava);  predlog za naprej pa je, da bi člani ŽPS priskočili na pomoč pri vodenju po vaseh oz. hišah.

·         G. Marko predlaga ukinitev polnočnice na Gori Oljki, zaradi izgredov (pijančevanje, pretirana uporaba pirotehnike ...) Predlog podpirajo tudi drugi člani ŽPS, g. Blaž in ga. Marija pa se s tem ne strinjata. Po vsesplošni  izmenjavi mnenj, se odločimo, da se ta predlog prenese na septembrsko sejo.

·         Kako si člani ŽPS predstavljamo branje Svetega pisma na Gori Oljki – izpostavi g. župnik

-          že uveljavljeni bralci beril v župnijski cerkvi so pripravljeni za sodelovanju tudi na Gori Oljki – ga. Marija

-          dobrodošla bi bila razlaga prebranega – g. Marko

-          tudi  sodelovanje pevske skupine  bi bilo lepo – g. Marko

-          izvedeno naj bi bilo kot bogoslužje

-          časovno bi trajalo 45 min.

SKLEP 1:  Določi se odbor za pripravo prvih petkov na Gori Oljki v sestavi: Jože Kovačec, Marko Slokar, Marija Glasenčnik, Janca Korber

                 Odbor se sestane v torek 16.01.2007 ob 19.00 uri.

 

·         g. Marko predlaga prestavitev srečanja zborov na Gori Oljki iz 20.5.2007 na 13.5.2007

·         Odbor za »ORATORIJ 2007«, bo ga. Erika sklicala sama

·         g. Stanko prevzame in organizira  obnovo križevega pota iz Vimperka na Goro Oljko

·         g. Stanko predlaga vezavo že obstoječega teksta, ki se bere na poti križevega pota iz Vimperka na Goro Oljko, v knjižico, ki bi bila dostopna tudi za druge obiskovalce cerkve na Gori Oljki. Zadolžitev sprejme g. Blaž Jelen. Rok  za izdelavo je  10.3.2007.

·         g. Blaž predlaga sv. mašo v latinščini na Gori Oljki, ki bi jo imel škof Smej (zahvalna, 4.11.2007) s povabilom nekdanjim ministrantom, ki so ministrirali še pri latinskih sv. mašah.

 

Sejo smo zaključili z molitvijo in prigrizkom (r. d. ga Vera) ob 22.00 uri .

 

Zapisala: Janca Korber