ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A  

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

______________________________

 

Datum:  12.03.2007

 

 

ZAPISNIK ŽPS Polzela - 3. seja v letu 2007 - 21

 

 

Seja se  je pričela ob 19.00 uri  v prostorih pod cerkvijo.

 

Prisotni:  Jože K., Stanko N., Blaž J., Vera J., Janca K., Ida R., Drago S., Rudi J., Zinka T., Primož Z.,  Maks V., Marko S., Jože Č., Anton Z., Andreja L., Janez C., Janja S., Mija B., Marija G., Tanja D.,

Odsotni: Janez B., Marjana V., Rok B., Jernej V., Alenka O.

 

Sejo je vodil g. Stanko Novak.

 

Dnevni red:

1. Molitev

2. Meditacija - Sv. Pismo

3. Pregled zapisnika zadnje seje

4. Post 2007 

5. Materinski dan

6. Razno – pobude in vprašanja

 

Ad. 1. Z uvodom v molitev je pričel g. Stanko N., z molitvijo pa je nadaljeval g. Anton Z.

 

Ad. 2. Meditacija - Sv. Pismo.  Na to temo je prevzel besedo g. župnik in podal povzetek o priporočilih g. škofa o približevanju Sv. pisma širšim množicam. Vsebino sv. pisma naj bi, še bolj, kot sicer, v letu sv. pisma približali različnim skupinam; biblične skupine, bralci beril, oratorij za mlade, potovanje sv. pisma, blagoslovitev družinske knjige sv. pisma … Poudarek je bil na načinu podajanja vsebine, kako naj bi potekalo delo po skupinah. Podrobneje o tej temi bo govora na eni od naslednjih sej.

 

Ad. 3. Pregled zapisnika zadnje seje.  G. Stanko N. je prebral zapisnik zadnje seje ŽPS. Pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad. 4. Post 2007.   G. Blaž je pozdravil akcijo štirideset dni brez alkohola. Meni, da se je v to akcijo vključila tudi širša javnost, poleg Karitas. Želimo si lahko, da bi akcija dosegla svoj namen.

-         Župnik Jože je postavil vprašanje, glede branja pasijona na veliki petek in cvetno nedeljo. Ga. Andreja se je prostovoljno javila za organizacijo ene od skupin za branje pasijona v nedeljo ob 10.30.

-         Postni čas  je tudi čas , ko pogosteje obiščemo spovednika. Na Polzeli smo lahko Bogu hvaležni, ker nam je g. Janez Bračun vedno z velikim veseljem na razpolago za spovedovanju. Tako imamo več priložnosti, da se odločimo za prejem zakramenta sv. spovedi. G. Janez bo v postnem času kar tri nedelje zapovrstjo na razpolago v spovednici.

 

Ad. 5. Materinski dan.  Letošnje praznovanje Gospodovega oznanjenja bo letošnje leto prestavljeno na soboto, ker se ne more praznovati na postno nedeljo. Praznovanje bo torej v soboto, 24. 3. 2007. Sam program pripravlja g. Milica, nastopali bodo otroci in prepevali Cekinčki, po sv. maši pa bo agape na ploščadi pred cerkvijo. G. Blaž  je še dodal, da je že poskrbljeno za pogostitev.

 

Ad. 6. Razno - pobude in vprašanja.

-         Ga. Ida je predstavila poročilo o dobrodelnem koncertu v Žalcu in izrazila zaskrbljenost glede nizke udeležbe obiskovalcev. Po krajši razpravi smo člani ŽPS zaključili, da je vedno več teh koncertov, zaradi tega pa upada tudi udeležba.

-         Izražena je bila tudi želja g. škofa, da bi bilo vse več župnijskih Karitas, kar bi bilo ugodneje za vsako župnijo posebej.

-         G. Marko je člane ŽPS povabil k sodelovanju na kvizu o Sv. Pismu. Običajno je sodelovalo po pet skupin. In kako bo letos!?

-         Ga. Marija je predlagala, da bi bolj spodbujali vernike k darovanju za pomoč novi škofiji v Celju, za odkup prostorov. Po krajši razpravi je bil podan predlog, da bi naredili za posebne priložnosti, darovanje pred oltarjem (ofer).

-         Glede zelo nizke udeležbe staršev na roditeljskem sestanku veroučencev, je g. Marko izrazil zaskrbljenost.

-         Zelo dobro spodbudo je predlagala ga. Mija: misijon v naši župniji. Povedala je svojo izkušnjo o obisku misijona v Velenju, ki jo je zelo nagovoril. Prijetno je bila presenečena, ker se je le-tega udeležilo tudi veliko mladih. Po krajši razpravi med člani ŽPS smo se skupaj odločili, da bi v  letu 2008 organizira misijon na Polzeli (predvidoma v postnem času).  Župnika Jožeta in diakona g. Anton Z., pa smo zaprosili za navezavo stikov z misijonarji - frančiškani v Ljubljani.

 

SKLEP: V letu 2008 se v župniji Polzela organizira misijon (postni čas).

 

-    G. Blaž nam je predstavil osnutek križevega pota na Goro Oljko. Osnutek je zelo lepo pripravljen in vanj je vložil veliko truda.

-    G. Jože je prosil Blaža, za pripravi barvno osnovo za Župnijska oznanila, da bi bolj pritegnila vernike.

-    Za branje pri postajah križevega pota na Goro Oljko (31. 3. 2007) so se prostovoljno javili: Janca, Stanko, Marko z ženo Nušo, Anton z  ženo Jano, Martina L. Rudi, Mija. G. Marko pa se je tudi prostovoljno javil, da bo organiziral branje na vseh postajah na poti romanja na Goro Oljko.

-    Govora je bilo tudi o obnovitvi kapele pri šoli, in blagoslovitvi le-te.  Predvideni datum blagoslova kapele pred Osnovno šolo na Polzeli je 22. 4. 2007 ob 16 uri.

 

Sejo smo zaključili s prijaznim voščilom predsednika ŽPS  g. Jožetu K. za bližajoči se god. Prijetno pa smo presenetili tudi tiste člane ŽPS, ki so praznovali v prvih treh mesecih tega leta. Za dobrote pa sta poskrbela ga. Zinka in g. Maks, ki sta pred kratkim praznovala. Druženje povezuje ljudi,  jih zbližuje in pripravlja k večji odprtosti za dobro, večjo strpnost in k odpuščanju.

 

Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar