ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A   

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­______________________________

 

Datum: 14.05.2007

 

 

 

IZVLEČEK IZ ZAPISNIKA 5. (23.) seje ŽPS Polzela

 

 

Seja se  je pričela ob 20.00 uri v prostorih pod cerkvijo.

Prisotni člani:  Jože K., Stanko N., Blaž J., Vera J., Janca K., Ida R., Drago S., Zinka T., Primož Z.,  Maks V., Marko S., Jože Č.,  Anton Z., Janja S., Mija B., Marija G., Alenka O., Jernej V., Rudi J., Marjana V..  Opravičeno odsotni člani:  Janez B.,  Rok B.,  Andreja L., Tanja D. Janez C.

 

Sejo je vodil g. Stanko N.

 

Dnevni red:

1. Molitev in meditacija - Sv. pismo

2. Pregled zapisnika zadnje seje

3. Misijon

4. Župnijski dnevi

5. Oratorij 2007

6. 250-latnica cerkve na Gori Oljki

7. Pobude in vprašanja

 

 

Ad. 1.    Z uvodom v molitev je pričel g. Stanko N., stoje smo nadaljevali z molitvijo za uspeh misijona v naši župniji, ki jo je pripravil g. župnik.

 

Ad. 2.   G. Stanko je prebral zapisnik zadnje seje in hkrati komentiral sklepe. Zastavljene naloge so bile  dobro izpeljane, nekoliko slabši pa je bil odziv birmancev. Na Gori Oljki je bilo branje Sv. pisma, ki pa ni bilo  množično obiskano. Morda je eden izmed razlogov tudi 15. ura - ljudje so še  v službah … Sprejet je bil

 

        SKLEP:  Branje Sv. pisma na Gori Oljki bo prihodnjič, 1. junija ob 17. uri.

 

Ad. 3. Gospod Jože je prebral odgovor na povabilo frančiškanov v Ljubljani za izvedbo misijona v naši župniji. Pater Peter Lavrih nam je odgovoril zelo izčrpno. Celoten odgovor je bil razdeljen na tri sklope:

A - Premislek

B - Stališča do misijona

C - Priprava misijona

Nanizanih je bilo kar  nekaj vprašanj in idej:

-         zakaj smo se odločili za misijon (nova maša, birma, kakšen jubilej, ali kakšen drug pomenljiv dogodek …

-         kaj pričakuje ŽPS od misijona

-         zakaj smo izbrali frančiškane

-         potrebno sodelovanje celotnega ŽPS

-         priprave na misijon potekajo običajno  2 leti

-         misionska skupina šteje 2-5 misionarjev – frančiškanov

-         narediti posnetek trenutnega stanja v župniji(analiza statistike za 10 do 20 let)

-         problemi in napetosti v župniji

-         imenovanje molitvene skupine, ki bi molila v ta namen

-         izdajo župnijskega lista na to temo

-         misionski delovni odbor naj se udeleži duhovnih vaj

-         vključevanje vseh skupin v delovanje in pomoči pri misijonu ( mladinci, zakonske skupine..)

-         izbira ustreznih tem, ki bi bile obravnavane na misjonu ( potrebno je izvesti anketo med verniki)

-         pri misijonu naj bi sodelovala in bila  v duhu povezana celotna župnija

-         zbiranje od 12 do 15 vernikov po družinah  ( kje pa vas čevelj žuli?) 

-         oglaševanje (radio, TV, župnijski list …)

-         potreben prostor za misionarje

-         določiti termin misijona

-         kraj za misijona, če ima župnija več podružnic

-         in še …

 

Člani ŽPS smo najprej želeli odgovoriti na številna zastavljena vprašanja in v izmenjavi različnih mnenj med člani ŽPS, smo ugotovili, da imamo kar nekaj tehtnih razlogov za misijon v naši župniji, predvsem pa: * od zadnjega misijona je minilo že 15 let; * duhovna priprava na novo mašo, ki bo najverjetneje že v letu 2008 … Marko je predlagal, da izvedemo anketo med verniki, glede tem, ki bi jih želeli podrobneje obdelati. Sklenili smo, da je najbolje, da se imenuje skupina oz. odbor, ki bo sodeloval s skupino misionarjev in nas obveščal glede usmeritev in sodelovanja pri izvedbi. Poudarjeno je bilo, da brez sodelovanja vseh članov ŽPS izvedba misiona ne bo lahka.

 

SKLEPI: - Misijon bo trajal od petka 8. 2. 2008 do nedelje 17. 2. 2008.

               - Koordinatorja: Mija B. in Anton Z.

               - Ožji odbor za pripravo misijona:  Jože K., Stanko N., Mija B., Marko S., Anton Z., Blaž J., Erika B., Zinka T.

               - Širši odbor za pripravo misijona smo vsi člani ŽPS.

               - Molitev za uspeh misijona oblikovno uredi Blaž J.

               - Razglasitev novice o misijonu v naši župniji na Binkošti.

               - Do naslednje seje pripravimo člani ŽPS predloge za geslo misijona.

 

Ad. 4.  G. Marko je na kratko orisal potek župnijskih dni. Potek naj bi bil podoben kot je bilo to v lanskem letu, sestati pa se še mora ožji odbor za pripravo župnijskih dni na Polzeli. Slovesno sv. mašo naj bi daroval na nedeljo 22.7.2007  pater Peter Lavrih,  kot duhovni vodja misijona. Izražena pa je bila želja, da bi pri tej zaključni slovesnosti prepevali vsi pevski zbori skupaj, kar bi še posebej obogatilo našo slovesnost. Sestal se bo ožji odbor pod vodstvom g. Marka, g. Marko bo poročal na naslednji seji.

 

Ad. 5.  G. župnik je predstavil zelo zavzeto pripravljanje na oratorij ga. Erike s sodelavci (sestanki , izobraževanja …). Za tehnični del bo poskrbela ga. Mija B. v OŠ Polzela.

 

Ad. 6. Vrhunec slovesnosti bo 16. 9. 2007, povišanje sv. Križa. Na slovesnost je povabljen tudi škof  Anton Stres, ki bo daroval sv. mašo. Odprtih pa je še kar  nekaj vprašanj. Če naštejemo le nekaj idej za obogatitev samega praznovanja  na Gori Oljki:

-         Slovesen prinos slike Fortunata Berganta » Kristus v vrtu Getsemani« 

-         koncert ob prinosu slike

-         priprava publikacijo - predstavitev Gore Oljke

-         povabiti kakšnega zgodovinarja

-         nagovoriti konjenico

-         k sodelovanju povabiti tudi sosednje župnije - romanje slike z glavnega oltarja po sosednjih župnijah

-         potrebno se je povezati z restavratorji,  glede (pravočasne) izvedbe del

-         planinski pohod

 

Člani so imeli kar precej idej, ki pa jih bo potrebno spraviti v realnost in v življenje. Po krajši izmenjavi mnenj smo sprejeli naslednje

 

SKLEPE: - G. Stanko N. bo skupaj s sodelavci ŽGS obiskal restavratorsko delavnico v Mariboru in se dogovoril za rok (25.8.2007), ko mora biti slika restavrirana.

- V soboto 25.8.2007, na dan romanja župnijskih sodelavcev, bi  sliko Fortunata Berganta »Kristus v vrtu Getsemani«  pospremili iz Maribora na Polzelo.

- 2.9.2007 in 9.9.2007 bo slika romala po sosednjih župnijah (Šmartno ob Paki in Andraž).

- V soboto, 15.9.2007 bomo slovesno pospremili sliko na Goro Oljko, in jo umestili v cerkvi.

- Imenovan je tudi pripravljali odbor za Goro Oljko, ki je v istem sestavu, kot je za misijon. (Jože K., Stanko N., Mia B., Marko S., Anton Z., Blaž J., Erika B. , Zinka T.,);  sestanek skličeta ga. Mia in g. Marko in na naslednji seji poročata o podrobnostih.

 

Ad. 6.  Člani ŽPS smo se dogovorili, da bo naslednja seja ŽPS 4. 6. 2007 ob 20h.

 

Seja je bila zaključena z molitvijo  ob 22h.  Ga. Alenki in g. Antonu smo zaželeli še mnogo zdravja in božjega blagoslova, ta dva  pa sta nas še razveselila z dobrotami, saj praznujeta v mesecu maju.

 

Zapisala

Janja Sevčnikar