ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A  

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­______________________________

 

Datum: 03.09.2007

 

 

 

IZVLEČEK IZ ZAPISNIKA 7. (25.) seje ŽPS Polzela

 

 

Seja se  je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo.

 

Prisotni člani:  Jože K., Stanko N., Blaž J., Janca K., Ida R., Drago S., Zinka T., Primož Z.,  Marko S.,  Anton Z., Janja S., Alenka O., Jernej V., Marjana V., Andreja L. Janez B., Tanja D., Maks V., Marija G., Jože Č., in ključarja za Goro Oljko Janez V. in Henrik P.  Opravičeno odsotni člani:  Rok B., Vera J., Mija B., Rudi J., Janez C.,


Sejo je vodil g. Stanko Novak

 

Dnevni red:

 

1. Molitev
2. Meditacija- družina
3. Pregled zapisnika zadnje seje
4. Gora Oljka: 'lepa nedelja' - povišanje sv. Križa - slovesnost ob 250 letnici cerkve (16.9.2007)
5. Začetek veroučnega leta (9.9.2007)
6. Maša za mir in blagor v občini Polzela (7.10.2007)
7. Srečanje bolnih in ostarelih
8. Romanje župnijskih sodelavcev
9. Razno - pobude in vprašanja
 

Ad. 1.  Uvod v molitev je pričel  g. Stanko N. in nadaljeval z molitvijo za uspeh sv. misijona.

Ad. 2.  Pod to točko je g. Anton Z. prebral  razmišljanje o družini, ki ga je povzel po prispevku p. Pavla Jakopa. Fotokopija tega besedila bo priložena naslednjemu vabilu za sejo ŽPS.

Ad. 3.  G. Stanko N. je prebral zapisnik zadnje seje ŽPS, na katerega ni bilo pripomb. G. Jože K. je naštel nekaj terminov različnih izobraževanj na katere je povabil vse člane ŽPS; izobraževanj, ki bi bili namenjeni izključno za ŽPS pa trenutno ni na razporedu pri sv. Jožefu v Celju.

Ad. 4.  G. Marko je prevzel besedo in prebral program ob 250 letnici cerkve na Gori Oljki. Odbor za pripravo slovesnosti se je sestal dvakrat in sestavil zloženko, ki smo jo prejeli verniki že prejšnjo nedeljo pri sv. maši.

 

Člani smo razmišljali o boljši označitvi poti do Gore Oljke. Govora je bilo o panoju v Parižljah, vendar pa je v tem trenutku izvedba tega projekta nemogoča.

 

Kar največ časa smo se zadržali pri pripravah slovesnosti in se dogovorili  za nekatere zadolžitve:
*   Za obveščanje v medijih bo poskrbel g. Stanko N. (radio Tempo, radio Ognjišče, radio Bakla.)
*   G. Stanko N. pripravi oznanila za vernike v Šmartnem ob Paki in v Andražu za nedeljo, 9.9.2007
*   Krašenje cerkve na Gori Oljki bo izvedla ga. Emica, nagovori jo g. Janez V.
*   Čiščenje cerkve bo v četrtek, 13.9, ob 14. uri. Čiščenje bodo izvedli dva predstavnika iz vsake vasi (v Podvinu jih povabi ga. Marija G., v Ločici ga. Mija B., Polzela . Tanja D., Breg ga. Ida R., Založe g. M. Vasle, Orova vas ga. Janca K.).
*   Za pletenje kit iz zelenja bo poskrbela ga. Mija B., ki je že naprosila gospo iz Andraža, da bo pletla kite v prostorih Karitas. Župnik iz Šmartnega, g. Ivan N., je ponudil pomoč, da bi spletli kakšno kito tudi pri njih. Zelenja bodo nabrala dekleta pod vodstvom ga. Erike B.
*   Spominske podobice - g. Blaž J. bo poskrbel za motive iz cerkve na Gori Oljki, skupaj z župnikom se bosta odločila za dokončen videz podobic.
*   Šopke za nastopajoče poskrbi g. Marko S., za pogostitev g. Jože K.
*   Za pritrkovanje poskrbi g. Stanko N.
*   Za Libojsko godbo bo poskrbela . Mija N.  
*   Prostor za duhovnike pripravi g. Stanko N. (priskrbi obešalnike, ipd.), ta prostor bo od začetka maše zaklenjen.
*   Pozdrav škofu izreče predsednik ŽPS, g. Stanko N.
*   Povabljeni gostje bodo imeli kosilo v Planinskem domu; za organizacijo le-tega poskrbi g. Jože K.
*   Pecivo in kruh prinesejo prostovoljci, k temu dejanju so povabljeni pri maši, oznanilo sestavi g. Marko. Zbiranje peciva bo v soboto dopoldne od 9.-11. ure na Polzeli in v nedeljo na Gori Oljki (v župnišču) med 9.00- 9.30.  
*   Za prevoz peciva poskrbijo ga. Ida, g. Stanko, . Tanja., v soboto, ura po dogovoru.
*   Pecivo bodo zbirale ga. Alenka in ga. Janca.
*   Predstavniki iz vsake vasi (kot za čiščenje) povabijo po 3 mladince za pomoč v nedeljo pri pogostitvi pred cerkvijo.
*   Za pijačo poskrbi g. Drago S. (vino in brezalkoholne pijače- prevoz z avtobusom v soboto).
*   Kozarce (1.000) kupi ga. Janca.
*   G. Primož povabi vse ministrante (polzelske, šmarške, andraške) in poskrbi za njih.
*   Za prevoz stolov in klopi poskrbi g. Jernej V. (v obe smeri).
*   G. Stanko N. pripelje polzelski ambon.
*   Za 2 sveči, oblačila ministrantov, duhovnikov poskrbi g. Drago S.

*   Skrb za kadilo in ogenj prevzame g. Stanko N.
*   Ozvočenje bo priskrbel g. Janez V.
*   Za darovanje sv. maš v petek in soboto poskrbi g. Jože K.
*   Križ pri procesiji v cerkev nosi v nedeljo g. Henrik P.
*   Škofovo pokrivalo in palico nosita Anže L. in Mitja G. (Marija G. ju povabi, g. Primož  Z. pa ju pouči).
*   Slovesnost sv. maše v nedeljo 16.9.2007 vodi  in daruje sv. mašo g. škof A. Stres, svečo prižge g. Peter V.
*   Berilo bereta ključarja (g. Henrik in g. Janez).
*   Prošnje pripravi ga. Mija B. in organizira bralce iz Šmartnega in Andraža.
*   Meditacijo po obhajilu pripravi ga. Marija G.
*   Ga. Tanja D. poskrbi za prinašanje darov pred darovanjem pri sv. maši.
*   Slovesnost se zaključi z zahvalno pesmijo in zvonjenjem stolpnih zvonov; za zvonjenje poskrbi g. Janez – ključar.
*   Za vabila pomembnih gostov, ki bodo povabljeni tudi na slovesno kosilo poskrbi g. Jože K.
*   Na zahvalno nedeljo so povabljeni na kosilo člani ŽPS.
*   Za varnost in red poskrbijo andraški gasilci (Stanko N.).

Poleg vseh navedenih nalog smo zagotovo še kaj pozabili, zato pa smo naprošeni vsi člani ŽPS, da pridemo in po svojih močeh pomagamo pri izvedbi te slovesnosti.

Ad. 5.  Začetek veroučnega leta se bo pričel v nedeljo 9.9., ob 10 uri . G. župnik Jože je zastavil vprašanje, kako nagovoriti birmance in njihove starše k odgovorni pripravi na zakrament sv. birme. Člani smo bili enotnega mnenja, da to problematiko zaupamo njemu, g. Jožetu, ki stvari najbolje pozna.

Ostale točke seje dnevnega reda, bodo obravnavane na naslednji seji.

Seja je bila zaključena ob 21.45 z molitvijo.
 
Po seji pa so nas še razveselili z dobrotami tisti, ki so praznovali v juliju, avgustu in septembru; Marko, Tanja in Jernej. Člani ŽPS pa smo jim poklonili vrtnico in zaželeli še na mnoga zdrava leta. V mislih pa smo se spomnili tudi treh, ki jih ni bilo na seji, a so v tem obdobju praznovali, Janez C., Rudi J., Rok B., tudi njim vse najlepše in najboljše.

 

Zapisala

Janja Sevčnikar