ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A                                      

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Datum:  12.05.2008 

                               

 

 

ZAPISNIK 33. redne seje ŽPS Polzela 

 

 

Seja se  je pričela ob 20.00 uri v prostorih pod cerkvijo.

 

Prisotni člani:  Jože K., Stanko N., Blaž J., Janca K., Ida R., Drago S., Zinka T., Primož Z.,  Marko S.,  Anton Z., Janja S., Alenka O., Jernej V., Andreja L. , Tanja D., Maks V., Marija G., Jože Č., Rudi J. Opravičeno odsotni člani:  Rok B., Mija B., Janez C., Marjana V., Janez B.,

 

Sejo je vodil g. Stanko Novak

 

Dnevni red:

1.   Molitev
2.   Študijski del - družina
3.   Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS

4.   Nova maša g. Gorazda

5.   Birma

6.   Vizitacija župnije

7.   Župnijski dnevi

8.   Razno - pobude in vprašanja

 

Ad. 1 Gospod župnik je prebral molitev iz brošure Naše poslanstvo.

 

Ad. 2 Pod to točko je gospod Jože prebral  zanimiv odlomek o Pomembnosti prostega časa za sodobno družino. Zanimivi so bili komentarji na to temo, skratka vsi smo ugotovili, da nam primanjkuje časa. Imamo tudi drugo plat, saj imamo na razpolago vsi enako časa (24 ur). Odločitev je v naših rokah, kako  porabimo  čas in čemu dajemo prednost, da nam potem zmanjka časa za druge stvari. 

 

Ad. 3 Gospod Stanko  N. je prebral zapisnik zadnje seje, skupaj smo ga  pregledali in ugotovili realizacijo sklepov.  Na zapisnik ni bilo pripomb. Sklepi so bili realizirani,  razen povabila g. Zoreta. Zaradi zasedenosti g. Zoreta bo poizkušal  g. Anton povabiti  drugega  pridigarja na župnijske dni.

 

Ad. 4 Nova maša bo na Polzeli 15. 6. 2008 po obredu, ki ga uporabljamo v zahodni cerkvi – tako se je dogovoril g. župnik. Pogovarjali smo se o poteku nove maše. Potrebno bo postaviti mlaj, za napis se zadolži g. Blaž J. Govora je bilo tudi glede kulturnega dogajanja, prepevale naj bi domače skupine …  Pogostitev bi pripravili okoli cerkve … K sodelovanju bi tudi povabili malteško konjenico, da bi novomašnika pripeljala v cerkev.  Sprejem in nagovori, o vsem tem se bomo dogovorili kasneje. G. župnika smo predlagali za koordinatorja, da naveže stike z g. Gorazdom in se potem naredi podroben scenarij. Tu so navedena  le razmišljanja o poteku nove maše.

 

Sklepi:   - G. župnika bo koordinator pri navezovanju stikov z g. Gorazdom in pri izdelavi podrobnega scenarija za organizacijo nove maše.

-   G. župnik oznani  peko peciva  v nedeljo 8. 6. 2008.

-   G. Blaž bo pripravil napis za pozdrav novomašniku.

 

Ad. 5 Pri tej točki je bilo govora o pogostitvi birmancev, podobno kot prvoobhajancev. Ideja je bila predlagana za zadnjem roditeljskem sestanku. Vendar je že kmalu prišlo do spoznanja, da je pogostitev težko izvedljiva, nepotrebna in neprimerna, zato se jo ne izvede. Pri razpravi o čiščenju cerkve  staršev prvoobhajancev in birmancev, smo prišli do ugotovitve, da ni modro imeti temeljito čiščenje eno za drugim v razmaku enega tedna. Zato smo sklenili, da se čistilni servis, ki so ga najeli starši birmancev, zadolži le za impregnacijo in poliranje kamnitih tal v novem delu cerkve. Nekaj besed je bilo tudi na temo o živahnosti naše mladine v cerkvi. G. Marko je predlagal, da g. župnik  opozori otroke tako, da nekoliko počaka v tišini, ko je nemir v cerkvi. Otroci v cerkvi najbolj poslušajo in ubogajo župnika. 

 

Sklepi:        Pogostitve za birmance pred cerkvijo na dan birme ne bo.

                   Čistilnemu servisu se zaupa impregniranje in poliranje tal v novem delu cerkve.

                   G. Marko naveže stike s čistilnim servisom in se dogovori o predvideni izvedbi čiščenja v cerkvi.

 

Ad. 6 V letošnjem letu bo vizitacijo opravil g. opat iz Celja.  V župnišču bo pregledal knjige in drugo dokumentacijo.

 

Ad. 7 Pripravljalni odbor za pripravo župnijski dni se ni sestal. Bistvenih novosti v letošnjem letu ne bo. Vse se bo dogajalo po utečenem načrtu, s to razliko, da bo osrednja slovesnost daritev sv. maše dopoldan ob 10. uri.

 

Ad. 8 Praznovanje abrahamovcev – pregled seznama.

     Predlog g. Marka, da bi ga. Eriko vključili v ŽPS, predsednik ŽPS  Stanko naj naveže stike z njo in se pogovori o tej temi.

 

Seja je bila zaključena z molitvijo ob 22.00 uri.

 

Po končanem uradnem delu seje ŽPS je g. župnik presenetili z vrtnico g. Maksa, saj bo praznoval konec meseca maja. Zaželeli smo mu mnogo zdravja in  se mu zahvalili za udejstvovanje pri delu v župniji.

 

Zapisala

Janja Sevčnikar