ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A                                      

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Datum:  08.09.2008 

                               

 

 

ZAPISNIK 34. redne seje ŽPS Polzela 

 

 

Seja se  je pričela ob 19.30 uri v prostorih pod cerkvijo.

 

Prisotni člani:  Alenka O., Andreja L., Anton Z., Blaž J., Drago S., Ida R., Janca K., Janez C., Janja S., Jernej V., Jože K., Marija G., Marjana V., Marko S., Mija B., Primož Z., Rudi J., Stanko N., Tanja D.  Odsotni člani:  Janez B., Jože Č., Maks V., Rok B., Zinka T.

 

Sejo je vodil g. Stanko Novak

 

Dnevni red:

1.   Molitev
2.   Študijski del – o letu apostola Pavla
3.   Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS

4.   Bolni in ostareli

5.   20-letnica novega dela cerkve

6.   Razno - pobude in vprašanja

 

Ad. 1 Ga. Janca K.  je pozdravila člane ŽPS, z molitvijo je nadaljeval g. Jože.

 

Ad. 2 Meditacijo o apostolu Pavlu je  pripravil g. Jože. Nanizal  je kar nekaj zanimivih misli o apostolu Pavlu. Od njega bi se lahko učili in ga kar v marsičem posnemali. Bil je človek dejanj, molitve, odpuščanja, ljubezni. Pavel je prepotoval pot od preganjalca Kristusa do dosega največjih milosti pri Bogu, da je postal Njegov vneti zagovornik in oznanjevalec Resnice.

Bilo je izpostavljeno sedem poudarkov iz »misijona« apostola Pavla. V našo pastoralno delo bo potrebno vključiti več njegovega dela, tako v liturgiji kot v oznanjevanju, če hočemo, da bo Pavlovo leto res z njim zaznamovano. G. župnik je prebral nekaj predlogov:

-          pri katehezi:  v učilnici naj visi slika apostola Pavla, zemljevid njegovih misijonskih potovanj, ..
-          pri oznanjevanju: adventni in postni govori, izbira homilij in pridig z razlago konkretnih odlomkov iz Pavlovih pisem..
-          za različne skupine v župniji: duhovne vaje ob liku apostola Pavla za zakonce, študente, člane ŽPS,.
-          v župnišču prirediti razstavo o apostolu Pavlu,.
-          predavanja na to temo in pogovor o apostolu Pavlu,
-          pripravimo lahko Pavlovo košaro z gradivom o apostolu Pavlu( DVD, slikanice, Pavlovi spisi, kviz, zemljevidi,..)
-          če je v cerkvi kakšen poseben kip ali slika apostola Pavla naj bo  v tem letu posebej osvetljena in okrašena,.
-          za sklep jubilejnega leta bi lahko organizirali kakšno skupino romanje v škofiji ali na  vseslovenski ravni v katero izmed cerkva, ki so pri nas posvečene apostolu Pavlu.

Ob koncu g. župnik zaključi, da bo kljub številnim možnostim, da posodobimo apostola Pavla in ga naredimo prisotnega med nami in v našem delu, potrebno košček dobre volje, da bomo naredili vsaj nekaj in bomo ob sklepu sklenili za apostolom Pavlom: »Dober boj sem dobojeval, tek dokončal, vero ohranil.«

 

Ad. 3 G. Stanko je prebral zapisnik zadnje seje ŽPS. Nanj ni bilo pripomb. G. Stanko je še dodal, da je povabil k sodelovanju v ŽPS ga.  Eriko B.  Povedano je tudi bilo, da ni bila izvedena vizitacija v času birme, zaradi časovne stiske g. opata Marjana J.

 

Ad. 4  Kot vsako leto, bo tudi letos daroval sv. mašo za bolne in ostarele g. Janez B. Za obogatitev sv. maše bomo k sodelovanju povabili tudi prisotne vernike (uvod v Očenaš, pozdrav miru, .). Tekste bo pripravila Tanja D.  in jih predala g. Stanku za razporeditev pri branju le-teh.

Vsi pa smo nagovorjeni, da povabimo, oz. se ponudimo za prevoz bolnih še posebej k tej maši.  Pri oznanilih, naj bi bilo tudi povedano,da je možno organizirati prevoz za tiste, ki nimajo prevoza.


Sklepi: - Lepe misli za sv. mašo pripravi ga. Tanja D., g. Stanko pa povabi vernike k sodelovanju (branju).

             - Oznanila: v župnišču se sprejemajo prijave za prevoz bolnih k sv. maši.

 

Ad. 5  Novi del cerkve je bil blagoslovljen 18. 9. 1988. Za postavitev in dograditev je bilo potrebno kar veliko zavzetih vernikov, ki so prostovoljno pomagali pri delu, organizaciji, kot pri finančni pomoči. Zagotovo je bilo potrebno poleg materialnih dobrin tudi mnogo duhovnih (molitev), da se je projekt izpeljal tako dobro. Zato bi se želeli ob 20-obletnici zahvaliti vsem, ki so prispevali k razširitvi cerkve in povedati, da to ni bilo zaman. Zagotovo smo bili deležni božjega blagoslova, ki nam je še kako potreben pri premagovanju težkih trenutkov. Če so nas vsi pozabili, nas zagotovo Bog ni pozabil.

 

                   Potek slovesnosti v četrtek, 18.9.2008:

                   * ob 19. uri sv. maša, ki jo bo daroval domači župnik Jože,
                   * pri maši bo sodeloval moški pevski zbor,
                   * po maši bo predstavitev poteka gradnje in zanimivosti o dogajanju v novem delu cerkve, (gradivo za projekcijo pripravita g. Stanko in g. Blaž).

                   Potek slovesnosti v nedelja, 21.9.2008:

                   * slovesna sv. maša ob 10.30. uri:
                   * sv. mašo bo daroval g. Branko Brezovnik, ki ga bo povabil g. Jože K.,
                   * pri maši bo prepeval mešani pevski zbor,
                   * večjo torto, ki bi se razdelila po slovesni sv. maši, naroči g. Stanko N. v gostišču Štorman.

Navedenih je bilo še kar nekaj idej, vendar zaradi premalo časa niso izvedljive. G. Marija G. je predlagala, da bi pripravili pričevanja tistih, ki so kaj posebnega (čudežnega) doživeli v tem delu cerkve. Predstavili naj bi tudi statistiko za obdobje 20-ih let (št. porok, krstov ...).

Ad. 6 * Ga. Alenka je predlagala, da se na vrata v cerkvi na Gori Oljki, ki vodijo v zvonik, vgradi ključavnica. S tem bi preprečili, da pride do nesreče, če bi obiskovalci hodili v zvonik.

* Otroški pevski zbor Cekinčki bi potreboval novo voditeljico. Ga. Andreja je za novo voditeljico predlaga Matejo S.
* G. župnik opiše problem v zvezi z denacionalizacijo, ker je bil vrnjen del zemljišča (cca 275 m2), ki sta ga leta hasnovala g. in ga Uranjekova, ni pa prišlo do vpisa v zemljiško knjigo. To bi ga. Uranjekova rada storila sedaj. Predlagano je bilo, da se ji še naprej dovoli uporaba omenjene njive, odtujitve, prodajo in popravke v zemljiški knjigi pa tako ureja škofija.
* Za novega ključarja se predlaga g. Košec Lado, če bo to vlogo sprejel. Z njim se pogovori g. Jože.
* Starih župnijskih prostorov se ne daje več v najem.

 

Sklep:  - Na vrata pri vhodu v zvonik, v cerkvi na Gori Oljki, se vgradi ključavnica, in se nalepi napis PREPOVEDAN VSTOP. 

Seja je bila zaključena z molitvijo ob 21.30. uri.


Po uradnem delu, smo imeli še družabni del. Vrtnice smo poklonili članom ŽPS, ki so praznovali svoj god v juniju, juliju, avgustu in septembru. Zahvali smo se jim za pridno delo v ŽPS in jim zaželeli še obilo zdravja in božjega blagoslova.

 

Zapisala

Janja Sevčnikar