ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A                                      

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Datum:  13.10.2008 

                                

 

 

ZAPISNIK 35. redne seje ŽPS Polzela 

 

 

Seja se  je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo.

 

Prisotni člani:  Alenka O., Anton Z., Blaž J., Drago S., Ida R., Janca K., Janja S., Jože Č., Jože K., Maks V., Marija G., Marko S., Primož Z., Rudi J., Stanko N., Tanja D., Zinka T.  Odsotni člani:  Janez B., Rok B., Andreja L., Janez C., Jernej V., Marjana V., Mija B.,    

 

Sejo je vodil g. Stanko Novak

 

Dnevni red:

1.   Molitev
2.   Študijski del: Leto mladih - Kdo so, kakšni so mladi.
3.   Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS

4.   Razno - pobude in vprašanja

 

Ad. 1. Uvod v sestanek  je z molitvijo pričel g. Stanko.

 

Ad. 2. V študijskem delu nam je g. Jože  K. predstavil temo iz knjige Mladi v cerkvi z naslovom  Kdo so naši mladi in kaj lahko naredimo v prihodnosti glede mladinske pastorale?  

 

Mladi so danes najbolj ogrožena skupina, kot pravi Merton Strommen v svoji knjigi. Zelo nazorno je prikazal pet stisk mladih. Če jih naštejemo:

-         osamljenost,

-         slaba samopodoba,

-         družina,

-         strah pred odgovornostjo,

-         veselje.

 

G. župnik nas je povabil, po predstavitvi posameznih stisk mladih,  k razmišljanju, da v mladih odkrivamo pozitivne lastnosti. Zanimivo je bilo poslušati člane ŽPS, ki so  z navdušenjem naštevali številne pozitivne lastnosti mladih, kot so: prijaznost, pripravljenost za pomoč pri različnih delih na oratoriju, odprtost do g. župnika, igranje na orgle, obiski šmarnic, nošnji  križa na križevem potu, naša animatorka birmske skupine se že veseli novih skupin,… Niso pa vedno dobro razpoloženi naši mladi. Mladi so tudi v  stiski, zato reagirajo  malce nepredvideno, poizkušajmo jih razumeti in vzljubiti. Mladi si zaslužijo vso spoštovanje in ljubezen, saj le-ta dela čudeže.

 

Ad. 3. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS. G. Stanko je prebral zapisnik zadnje seje, in preverili smo realizacijo sklepov. Sklepi so bili realizirani, vseeno pa smo razmišljali o določenih izboljšavah. Govora je bilo v zvezi z sv. mašo za bolne in ostarele, glede slišnosti starejših, glede dolžine sv. maše (starejši težko sedijo daljši čas, težave z odvajanjem). To bi bilo dobro razmisliti za prihodnje leto. Na zapisnik ni bilo pripomb.

 

Ad. 4. Razno - pobude in vprašanja. Pod to točko je g. župnik pripravil projekcijo o Madagaskarju, v zvezi z delom misijonarjev, ki tu delujejo in predvsem o njihovih stiskah, ki jih ti ljudje doživljajo. Ta projekcija se nas je še posebej dotaknila. V pogovoru med člani ŽPS je bil dan predlog, da se člani ŽPS odpovemo prispevku, ki smo ga namenili za pogostitev ob praznovanju godov. Namesto tega prispeva vsak član ŽPS, na vsaki seji po 5 evrov za študij sirot v misijonih. Izbrali smo tudi poverjenika za misijone, g. Antona Z., ki bo navezal stike z misijonarji in o tem poročal na sejah. Tudi v cerkvi bi pripravili poseben prostor, kjer bi zbirali denar za misijone. Preko misijonarjev bi vzpostavili stik za konkretno botrstvo za študij otrok.

 

Sklep:  - G. Anton Z. prevzame naloge glede zbiranja denarja in navezave stikov z misijonarji in obvešča ŽPS o dogajanju na tem področju.

- Člani ŽPS se odpovemo  praznovanju godov - pogostitev in poklon vrtnic, v ta namen pa na vsaki seji poklonimo 5 evrov za študij otrok v misijonih. - Zbiranje sredstev se prične z novembrsko sejo ŽPS.

 

Ob koncu sestanka je še g. župnik povabil na dobrodelni koncert, ki bo v Preboldu. Prispevki bodo namenjeni za Anin dom.

 

 Seja je bila zaključena z molitvijo ob 21h.

 

Ob koncu sestanka nas je z dobrotami razveselila ga. Janca, ki goduje v mesecu oktobru. Člani ŽPS smo se ga. Janci zahvalili za njeno vestno delo v ŽPS in v župnijski skupnosti ter ji zaželeli še na mnoga zdrava leta. Janca, Bog te živi!

 

Zapisala:

Janja Sevčnikar