ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A                                      

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Datum:  10.11.2008 

                               

 

 

ZAPISNIK 36. redne seje ŽPS Polzela 

 

 

Seja se  je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo.

 

Prisotni člani:  Alenka O., Anton Z., Blaž J., Drago S., Erika B., Ida R., Janca K., Janja S., Jernej V. Jože K., Maks V., Marko S., Rok B., Rudi J., Stanko N., Tanja D., Zinka T.  Odsotni člani:  Janez B., Andreja L., Janez C., Primož Z., Marjana V., Mija B., Marija G., Jože Č.

 

Sejo je vodil g. Stanko Novak

 

Dnevni red:

1.   Molitev
2.   Študijski del
3.   Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS

4.   Triletni pastoralni načrt

5.   Srečanje zakoncev jubilantov, slavje zborovodij, organistov in pevcev (22.11.2008)

6.   Miklavževanje (blagoslov otrok, program …(5.12.2008)

7.   Razno - pobude in vprašanja

 

Ad. 1.  Molitev.  Stanko N. je pričel z uvodom v meditacijo, ki jo je pripravil g. Jože K. Projekcija  je bila obogatena z mislimi, ki so bile vzete iz molitve Desiderata - kar v prevodu pomeni zaželeno. Rokopis molitve je bil najden v cerkvi sv. Pavla v Baltimoru, leta 1692. Vsaka vrstica v predstavitvi  je  bila polna modrosti.

 

Ad. 2.  Študijski del.  V študijskem delu je g. župnik pripravil razmišljanje o mladih (nadaljevanje prejšnje seje). Postavljeno je bilo vprašanje: »Ali delati za mlade ali z mladimi? Pomembno je oboje. Za mlade si predvsem vzemimo čas in jih vzljubimo. Zanimiva je bila misel: če bomo mlade resnično spoznali in vzljubili, bomo znali najbolje odgovoriti na njihove potrebe in jih preko tega pritegniti v življenje Cerkve in h Kristusu.

 

Ad. 3.  Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS.  G. Stanko N. je prebral zapisnik zadnje seje ŽPS. Na zapisnik ni bilo pripomb. Sklepi so bili realizirani.

 

Ad. 4.  Triletni pastoralni načrt.  G. Jože K. nam je predstavil Triletni pastoralni načrt celjske škofije. Po tem vzoru, naj bi načrt izdelala tudi posamezna župnija. Posebni cilji in pastoralne prednosti v naslednjih letih so:

·      Okrepiti sodelovanje vseh pastoralnih strukturah in dejavnostih na ravni škofije, župnij ter združenj.

·      Okrepiti vzgojo v veri pri naši mladini.

·      Pomagati zakoncem in družinam, da bodo živele krščansko in v veri vzgajale otroke.

·      Pospeševati dobrodelnost.

 

G. Jože K. je predlagal dva načina, kako bi lahko izdelali župnijski načrt:  - Odšli bi skupaj na nek kraj in izdelavi načrta posvetili cel dan.  - Načrt bi razdelili na štiri etape in na vsaki seji obravnavali eno temo. Po krajšem razgovoru smo se odločili za drugo možnost. Pastoralni načrt župnije bomo sestavljali po etapah. Več bo časa za razmislek.

 

Na to temo bo organiziran tudi seminar, ki bo 22. novembra 2008 ob 10. uri v Domu sv. Jožefa v Celju. Za udeležbo na seminarju je bila predlagana Janja S. Seminar bo v pomoč pri izdelavi župnijskega pastoralnega načrta.

 

Ad. 5.  Srečanje zakoncev jubilantov; slavje zborovodij, organistov in pevcev.  Kot že vrsto let, tako tudi letos, bodo zopet praznovali pevci in hkrati bo to tudi priložnost za praznovanje obletnic porok. Sv. mašo bo daroval g. Jože K., domači župnik, ki zna s prijazno besedo nagovoriti zakonce naj vztrajajo v vezi, saj je to vrednota in najboljša popotnica otrokom. Potek dogodkov bo ostal nespremenjen. G. Maks V. je sicer podal predlog, da bi spremenili termin sv. maše na zgodnejši čas, vendar smo po posvetovanju bili enotnega mnenja, da ostane termin nespremenjen. Skupaj smo tudi preverili seznam jubilantov, ki bodo letos praznovali.

 

      Sklepi: 1. Sv. maša ob praznovanju zakoncev in pevcev bo  22.11.2008 ob 17. uri.

2. G. Stanko se dogovori za pogostitev pevcev v gostišču Cizej.

3. G. Marko S. se dogovori z Andrejo L., da pripravi tekste za obogatitev svečane sv. maše.

4. G. Janca K. poskrbi za pogostitev zakoncev jubilantov.

 

Ad. 6.  Miklavževanje (blagoslov otrok, program).  Tudi miklavževanje bo letos poteklo podobno kot v preteklih letih. Sprememba od lani bo le ta, da program pripravi g. župnik sam. Sv. maša pa se za ta dan prestavi na jutranjo uro, to je ob 7 zjutraj, maše zvečer ne bo. Modro bo tudi obvestiti župljane za kraj miklavževe odprte pisarne. 

 

     Sklepi:   1. G. župnik pripravi program za miklavževanje.

                   2. Sv. maša se ta dan prestavi iz 17. na 7. uro.

 

Ad. 7.  Razno - pobude in vprašanja.

 

·         G. Anton Z. je poročal glede botrstva v misijonih. Na naslednji seji bo znano koliko se je zbralo že na prvi seji ŽPS, ki je bila določena za zbiranje. Lahko pa rečemo, da smo to zbiranje vzeli zares in smo tudi vsi prisotni prispevali po 5 evrov, nekateri tudi več. Naj bodo to gradniki za nebesa in sončni žarki za tiste mlade, ki živijo v zelo težkih razmerah.

 

·         G. župnik je izpostavil problem, glede kateheze otrok  1.razreda. Do sedaj je  verouk zanje potekal kar v Osnovni šoli. Sedaj pa se je nekaj zataknilo v zvezi z dovoljenjem z Ministrstva za šolstvo in šport. Težave nastajajo tudi  pri drugih razredih (2-4), glede spremljanja učencev na poti od šole do veroučne učilnice. Lahko smo veseli za odločitev staršev 2 razreda, da jih bodo vozili in poskrbeli za njihovo varnost. G. Stanko N. je dal predlog, da bi se povezali z g. Stankom P., ki ima v uporabi prostor pod šolo. Le-tega bi morda lahko uporabljali za katehezo naših malih nadebudnežev. Zagotovo se bo našla rešitev (»Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo (Lk 18,16)). Vse kar je Božja volja se je in se še bo zgodilo, vse drugo bo prešlo.

 

·         G. Maks V. je tudi posredoval pripombo župljana, da se premalo poskrbi za nagrajevanje ministrantov. Po krajši razpravi je bilo ugotovljeno, da je enkrat letno organiziran izlet zanje, vabljeni  pa so tudi na izlet župnijskih sodelavcev. Na njih pa je, če te priložnost izkoristijo.

 

Seja je bila zaključena z molitvijo ob 21.15. uri.

 

Ob koncu seje se je g. Jože K. zahvalil za delo v ŽPS in voščil vse dobro Dragu, Stanku in Andreji, ki godujejo v novembru in jim izročil življenjepise krstnih zavetnikov. Na zdravje Drago, Stanko in Andreja.  Bog vas živi!

 

Zapisala:

Janja Sevčnikar