ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A                                      

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Datum:  12.01.2009 

                               

 

 

ZAPISNIK 38. redne seje ŽPS Polzela 

 

 

Seja se  je pričela ob 19.00 uri  v župnišču na Polzeli.

 

Prisotni:  Jože K., Stanko N., Blaž J., Ida R., Drago S., Rudi J., Zinka T., Primož Z.,  Maks V., Marko S., Anton Z., Janja S., Marija G.

Odsotni: Janez B., Marjana V., Rok B., Jernej V., Alenka O., Janca K., Jože Č., Andreja L., Janez C., Mija B., Tanja D., Erika B.

 

Sejo je vodil g. Stanko N.

 

Dnevni red:

 

1.  Molitev
2.  Študijski del; Triletni pastoralni načrt - sodelavci
3.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS

4.  Razno - pobude in vprašanja

 

Ad 1. Molitev.  G. Stanko je pričel sejo z molitvijo.  Nadaljeval je g. Jože K. o odzivu otrok na njegovo ponudbo, da bi obiskal družine birmancev, blagoslovil jaslice in njihov dom.  Odzivi so bili zelo različni, malo jih je bilo pozitivnih, kar je zaskrbljujoče. Morda se zastavlja vprašanje, ali so otroci sploh doma vprašali, ali bi gospoda župnika povabili medse, ali so se otroci kar sami odločili. Težko je komentirati takšen odziv. Izražena so bila različna mnenja, kako s to anketo seznaniti starše. Na koncu smo se odločili, da to temo prepustimo župniku Jožetu, ki vedno zna uporabiti prave besede na pravem mestu.

 

Ad 2. Triletni pastoralni načrt – sodelavci. Ga. Janja je na kratko predstavila temo o sodelavcih, povzeto iz knjige Prednostne  pastoralne naloge celjske Škofije. Navedla je nekaj poti za dosego ciljev, ti  so naslednji:

 

Ø  s krepitvijo molitve in dela na vseh ravneh za nove duhovne poklice ter za nove laične sodelavce in voditelje,

Ø  s stalnim oblikovanjem članov župnijskih pastoralnih in gospodarskih svetov, da bodo vedno bolj samozavestni in aktivni v življenju župnije,

Ø  z vzgojo novih bogoslužnih sodelavcev, katehetov/katehistinj, voditeljev različnih gibanj in skupin, da bodo lahko prevzemali več pastoralne odgovornosti in se zanjo ustrezno duhovno in strokovno usposobili,

Ø  z usposabljanjem duhovnikov

 

Po predstavitvi  smo začeli tehtati, kako je v naši župniji. Imamo molitveno skupino, ki ni številčna, se pa vsak teden trudi z molitvijo za duhovne poklice. Številni ministranti, pevski zbori, pritrkovalci, Karitas, in še bi lahko naštevali. Imamo že mnogo skupin, ki dobro delajo. Želeli pa bi spodbuditi te skupine k duhovni rasti, zato smo iskali različne poti. G. Marko je dodal, da bi  morali verniki izkazovati večjo  pripadnost Cerkvi. Vse prevečkrat verniki jemljemo cerkev kot servis. Storitev, ki jo rabiš jo naročiš in plačaš … Biti vernik, pa pomeni način življenja. To je proces in ni enkratno dejanje. Vera, ki predstavlja ohranjanje običajev je prazna. Z vero v Jezusa Kristusa, ki jo nosimo v srcu, smo pripravljeni tudi kaj žrtvovati.

 

Po daljši razpravi smo se enotno odločili za cilj, ki pomeni duhovno rast ministrantov. Do naslednje seje bomo še razmislili o dodatnih predlogih.

 

I.  PASTORALNI SODELAVCI

 

 

IZBIRA CILJEV

POT DO URESNIČITVE

KDO

ČAS

SREDSTVA

 

Poskrbeti za duhovno rast  ministrantov

Oblikovanje na rednih srečanjih

Anton Založnik

Primož Zagoričnik

Enkrat mesečno

Sredstva zagotovi župnija

 

Iz zgornje tabele je razviden cilj, poskrbeti za duhovno rast ministrantov; nakazana je pot do uresničitve cilja, oblikovanje na rednih mesečnih srečanjih; zadolžena za izvedbo cilja sta g. Primož in g. Anton; sredstva pa bo zagotovila župnija. Zagotovo je dobro, če se mladi družijo in skozi prijazen klepet, ter igro odkrivajo lepoto stvarstva in pot do pozitivne samopodobe. Če vemo, da nikoli nismo sami, je tudi pot odraščanja lažja. G. Primož in g. Anton bosta znala navdušiti te mlade nadebudneže, da se bodo dobro počutili in se duhovno bogatili.

 

Ad 3. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS. G. Stanko N. je prebral zapisnik zadnje seje. Župnik Jože je še dodal, da je že precej prijav za romanje po Pavlovih poteh in povabil še nove romarje. Na zapisnik ni bilo pripomb.

 

Ad 4. Razno – pobude in vprašanja.  Poročilo g. Antona Z. o zbranih sredstvih na sejah ŽPS, za botrstvo otrokom v misijonih. G. Anton nakazuje prispevke vsak mesec sproti, višek zbranih sredstev pa ostane za poletne mesece, ko ne bomo imeli sej.

 

Seja je bila zaključena z molitvijo ob 21.25 uri.

 

Zapisala:

Janja Sevčnikar