ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A  

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

______________________________

 

Datum:  9. februar 2009

 

 

ZAPISNIK 39. seje ŽPS Polzela 

 

 

Seja se  je pričela ob 19.00 uri  v prostorih pod cerkvijo.

 

Prisotni :  Jože Kovačec, Stanko Novak,  Blaž Jelen,  Janca Korber,  Ida Rančigaj, Drago Stropnik, Rudi Jazbec, Andreja Lesjak, Janez Cukjati, Jernej Vošnjak, Maks Vasle, Marko Slokar, Alenka Okorn, Erika Božič in Anton Založnik

Odsotni: Janez Bračun,  Zinka Terglav, Primož Zagoričnik, Jože Čas, Rok Bastl,  Janja Sevčnikar,  Mija Bastl, Marija Glasenčnik, Tanja Drofenik, Marjana Vasle

 

Sejo je vodil g. Stanko Novak

 

Dnevni red:

 

1.   Molitev

2.   Študijski del: Triletni pastoralni načrt - mladina

3.   Pregled zapisnika  prejšnje seje ŽPS

4.   Župnijski kviz – 4.4.2009  

5.   Razno – pobude in vprašanja

 

Ad 1  Sejo smo pričeli z molitvijo iz priloge »MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE«

 

Ad 2  Drugo točko dnevnega reda prestavimo na naslednjo sejo.

        

Ad 3  G.Stanko Novak je prebral zapisnik prejšnje seje. Na zapisnik ni bilo pripomb.

 

Ad 4  Predpriprava na škofijski kviz bo doma 4.4.2009. Škofijski kviz pa bo 18.4.2009.  Letošnji kviz bo o svetniškem kandidatu Halasu, vendar pa gradiva še ni.. Zaradi nezanimanja, premajhne udeležbe,... mladih, bo škofija  pripravila  »ŠKOFIJA FEST«  - srečanje mladih iz vse škofije, kjer bodo organizirane razne delavnice, ena izmed delavnic pa bo tudi kviz.

 

Ad 5  Razno – pobude in vprašanja

·         g. župnik: nas seznani o potovanju ministrantov v mesecu marcu v Maribor. Stroške krije  župnijska blagajna.

·         g. župnik: Sv. Rešnje telo - celodnevno češčenje bo v četrtek 12.2.  in petek13.2. Razpored  ur molitvenih ur bo enaka kot v lanskem letu. Pri zadnji maši v petek pa bo zbor pel litanije.

·         g. Blaž:  poroča o slovesnosti blagoslovitve novega  humanitarnega skladišča v Vrbju pri Žalcu. Blagoslov je opravil škof Stres ob navzočnosti mnogih pomembnih ljudi. Ob tej priliki je bila izdana brošura, udeležencem pa je bila dana  steklenica z blagoslovljeno vodo. Oboje je dal g. Tonetu, saj je le-ta aktivno sodeloval.  

·         g. župnik: 14.3.2009 bo srečanje vseh članov ŽPS v Celju. Če bodo izdana kakšna navodila za pripravo ta dan, potem bomo imeli sejo ŽPS 9.3.2009, sicer pa ne.

·         g. Stanko:  seznani ŽPS s sklepom Gospodarskega sveta o obnovi oz. zamenjavi kritine na strehi cerkve na Gori Oljki. 

 

Sejo smo zaključili z molitvijo ob 19.45 uri .

 

Zapisala: Janca Korber