ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A  

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

______________________________

 

Datum:  11. maj 2009

 

 

ZAPISNIK 41. seje ŽPS Polzela 

 

 

Seja se  je pričela ob 20.00 uri  v prostorih pod cerkvijo.

 

Prisotni:  Jože K.,  Janca K.,  Blaž J., Drago S., Rudi J., Zinka T., Marko S., Janja S., Marija G., Erika B., Mija B., Tanja D., Jože Č., Jernej V., Alenka O., Janez C., Maks V.

Odsotni: Janez B., Andreja L., Stanko N., Ida R., Marjana V., Rok B., Primož Z.

 

Sejo je vodila  ga. Janca K.

 

Dnevni red:

 

1.   Molitev  

2.   Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

3.   Triletni pastoralni načrt - pregled

4. Srečanje 'abrahamovcev' (17.5.2009)

5. Obletnica birme - romanje mladih na Goro O.(31.5.2009)

6. Razno - pobude in vprašanja

 

Ad 1. Molitev

 

Ga. Janca je pozdravila prisotne in pričela s sestankom. Z molitvijo je nadaljevala članica ŽPS Marija G.

 

Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

 

Zapisnik zadnje seje je prebrala ga. Janca K. Ugotovljeno je bilo, da so bile zastavljene naloge realizirane. V zapisniku se popravi del besedila v tretji točki, doda se, namesto »in oba zavrnil«, novo besedilo »in ju ni podprl«. Drugih pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad 3. Triletni pastoralni načrt – pregled

 

Ga. Janja je pripravila koncept triletnega pastoralnega načrta, ki smo ga ustvarjali skupaj s člani ŽPS, kar nekaj sej. Koncept načrta je razdelila med prisotne člane ŽPS. Na ta način je bilo lažje spremljati pregled predvidenih nalog, ki smo si jih zadali za naslednja tri leta. 

Pregledali smo prednostne naloge po posameznih področjih:

-         Sodelavci in poklici

-         Mladina

-         Družina

-         Dobrodelnost

 

Opravili smo še manjše korekcije triletnega pastoralnega načrta in tako zaključili priprave prednostnih nalog za našo župnijo. Čistopis  načrta se odda na Škofijo Celje in en izvod ostane v župniji Polzela.

 

Pri tej točki je bil podan tudi predlog, da razmislimo o kandidatih za delivce obhajila, glede na to da nimamo več diakona Antona Z.  Predloge bomo obravnavali na naslednji seji ŽPS.

 

Ad  4. Srečanje 'abrahamovcev' (17.5.2009)

 

Pregledali smo seznam vernikov, ki bodo v letu 2009 praznovali petdeset let svojega življenja. Ga. Mija B. bo pripravila uvodno misel v sveto mašo. Sv. mašo pripravljajo šestošolci skupaj z župnikom Jožetom, ki bo to sv. mašo tudi daroval. Po sv. maši bomo slavljence počastili še s koščkom tortice …

 

Ad 5. Obletnica birme - romanje mladih na Goro O.(31.5.2009)

 

Praznovanje se prestavi na 7.6.2009, ob 10.30 uri, ko bo zaključek veroučnega leta. Za organizacijo poskrbijo kateheti.

 

Ad 6. Razno - pobude in vprašanj

 

-         G. Marko je spodbudil k razmišljanju za župnijske dneve, ali ostane program enak kot lani ali bi imeli kakšne spremembe.

-         G. župnik izpostavi problem glede organizacije srečanja otroških pevskih zborov, predvideno je bilo, da bo letos srečanje v Petrovčah. Po krajši razpravi, se dogovorimo, da bomo organizirali srečanje otroških pevskih zborov na Polzeli, in sicer 14.6.2009 ob 17.00 uri. Za organizacijo poskrbi g. Marko S.

-         G. Maks V. izpostavi problem ključarjev na Gori Oljki. Potrebno je urediti ključarsko službo. Ta problem bi rešili vzporedno z volitvami za nove člane ŽPS.

 

Seja  je bila zaključena z molitvijo ob 21.50 uri.

 

Vse dobro in mnogo zdravja smo zaželeli ga. Eriki in g. Maksu, ki godujeta v tem mesecu.

 

 

Zapisala: Janja Sevčnikar